מועדון "שועלי המדבר"/רוכבי הדרום- תקנון המועדון

1.        שם המועדון:

"שועלי המדבר" (נוסד בשנת 2005)(להלן "המועדון")                                                                   

 

  1. מטרות המועדון:

2.1.       שיפור וקידום יכולות הרכיבה של חברי המועדון לרכיבה נכונה,זהירה ובטוחה.

2.2.       ארגון מפגשים, טיולים,ערבי הווי לחברי המועדון ובני משפחותיהם.

2.3.       קיום קשר עם מועדונים מקבילים ברחבי הארץ וקיום פעילות משותפת,לרווחת הרוכבים .

2.4.       קיום קשר עם יבואני ומפיצי ציוד בטיחות לרכיבה בארץ.

2.5.       חינוך לרכיבה בטוחה ,עפ"י החוק וכללי הרכיבה וההתנהגות הבטוחים בעת רכיבה על דו"ג. סיוע והדרכה לאחזקה נכונה  של הדו"ג שברשות חברי במועדון.

  1. חברים:

3.1.       כל אדם בוגר רשאי להיות חבר במועדון ובתנאי שרוכב על דו"ג שרשיונו בתוקף (נהיגה ורכב).

אדם החפץ להיות חבר במועדון יגיש בקשה להנהלת המועדון בה יפרט פרטיו האישיים ,סוג הדו"ג עליו רוכב וכתב התחייבות לפעול עפ"י ההנחיות המחייבות במועדון ,מכוח תקנון זה.

3.2.       מועמד המבקש להצטרף למועדון יעבור וועדת קבלה טרם אישורו כחבר מועדון. לבקשת ההצטרפות יצורפו דמי חברות בסכום שיקבע ע"י הנהלת המועדון,מעת לעת. תשלום דמי החבר הינו תנאי הכרחי לחברות במועדון, אולם אין בתשלום בלבד לגרוע מעמידה דרישות נוספות שנקבעו כתנאי לחברות במועדון. התשלום הינו עבור שנה קלנדרית  מלאה,אין תשלום עבור חלקיות השנה.

3.3.       סירבה הנהלת המועדון לקבל את המבקש כחבר במועדון ,רשאי המבקש לערור על הסירוב בפני האסיפה הכללית הקרובה של המועדון. החלטת  האסיפה הכללית בנושא תהיה סופית.

3.4.       מספר החברים המינימאלי לא יפחת מעשרה חברים/רוכבים פעילים. חברי מועדון ,שחברותם בתוקף, בעת פרסום התקנון ימשיכו חברותם במועדון גם באם הפסיקו לרכב .

 

  1. זכויות וחובות החברים:

4.1.       חבר במועדון זכאי להשתתף בפעולות המועדון השונות ככל שיחפוץ.

4.2.       חבר המועדון רשאי להשתתף באסיפות הכלליות של המועדון ולהשתתף בבחירות להנהלת המועדון.

4.3.        חבר המצטרף למועדון יוכל להצביע בחירות להנהלת המועדון רק משחלפה חצי שנה של חברותו במועדון.

4.4.       להיבחר להנהלת המועדון  רשאי כל חבר החל משנת חברותו השניה במועדון.

4.5.     חבר המועדון ישלם את דמי החברות למועדון ,כפי שנקבעו מעת לעת על ידי הנהלת המועדון. תשלום דמי החברות במועדון יהיה לתקופה של 12 חודשים שתחילת מניינם ביום התשלום בפועל.

4.6.       חבר מועדון שלא שילם את דמי החברות במועד, תופסק חברותו ביום האחרון לתקופה עבורה שילם דמי חברות. חידוש החברות במועדון מותנית בחידוש תשלום דמי החברות למועדון.

4.7.        חבר במועדון ימלא אחר תקנון המועדון, החלטות והנחיות בעלי התפקידים שבה.

4.8.       חבר במועדון לא יפגע בחבר אחר ולא יעמידו בסכנת פגיעה או אפשרות לגרימת נזק  מכל סוג שהו.

4.9.       חבר המועדון יימנע שעלולות לפגוע בשמו הטוב או בתדמיתו של המועדון.

4.10.    חבר במועדון יימנע בכל צורה מביצוע פעולות שעלולות להכשיל את המועדון בהשגת מטרותיו.

  1. פקיעת חברות:

5.1.       החברות במועדון  תופסק עפ"י בקשת החבר בכתב. הודעת פרישה תימסר בכתב להנהלת המועדון 15 יום לפני תאריך הפסקת החברות.

5.2.       החברות במועדון תופסק באופן אוטומטי ביום בו נסתיימה התקופה עבורה שילם החבר את דמי החברות.

5.3.       החברות במועדון בהוצאת החבר ממנו  ע"י הנהלת המועדון בעקבות התנהגות שפגעה או שיש בה כדי לפגוע או להעמיד בסכנת גרם נזק לחבר אחר במועדון או במועדון עצמו.

5.4.       חבר במועדון שחברותו הופסקה, אם שפרש מהמועדון בעצמו ואם שהוצא ממנו על ידי הנהלת המועדון לא יהיה זכאי להחזר של דמי החברות עבור יתרת התקופה עבורה שילם מראש.

5.5.       חבר המועדון שחברותו הופסקה, יוכל לחזור ולהיות חבר במועדון מיום שישלם את דמי החברות, יתחייב לפעול בכפוף לתקנון זה של המועדון.

  1. מוסדות המועדון:

6.1.       אסיפה כללית.

6.2.       יושב ראש המועדון.

6.3.       ועד המועדון (הנהלה).

6.4.       ועדת ביקורת של המועדון.

  1. אסיפה כללית של חברי המועדון:

7.1.       מועד האסיפה הכללית (יום ושעה) ומקום כינוסה ייקבעו על ידי וועד המועדון.

7.2.       האסיפה הכללית תכונס על ידי הודעה שתפורסם ו/או תישלח לכל חברי המועדון לפחות שבועיים לפני מועד האסיפה. פרסום דבר האסיפה בדואר אלקטרוני ,SMS ובאתר האינטרנט של המועדון ייראה כזימון מספיק וממצה.

7.3.       בפני האסיפה הכללית יוצג דין וחשבון על פעילות ההנהלה, על פעולת המבקר ויוצג דו"ח כספי על מצבו הכלכלי  של המועדון.עוד תדון האסיפה בכל נושא שיוצע על ידי חברי המועדון ואשר תמציתו הכתובה יועבר להנהלת המועדון לפחות 48 שעות לפני מועד תחילת האסיפה הכללית.

7.4.       האסיפה הכללית תבחר בכל שנתיים את חברי ועד המועדות ואת חברי ועדת הביקורת. האסיפה הכללית תחליט על מספר חברי הוועד, אך בכל מקרה מספרם יהיה אי זוגי ולא פחות משלושה. מספר חברי ועדת הביקורת יהיה גם הוא אי זוגי, ובהעדר מועמדים יכול להיות גם חבר יחיד.

7.5.       פתיחת האסיפה הכללית תהיה בנוכחות שליש מחברי המועדון.האסיפה הכללית יכולה להמשיך בקיום דיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים במהלך האסיפה ובתנאי שמספר הנוכחים אינו קטן מחמישה חברי המועדון.

7.6.       במידה ולא התכנסו מס' חברי המועדון הנדרשים לפתיחת האסיפה בשעה היעודה, תידחה פתיחת האסיפה בחצי שעה ואז יהיו חברי המועדון הנוכחים במקום רשאים לדון ולהחליט בכל עניין ונושא. האסיפה רשאית להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך.

7.7.       היה ולא נתכנסו שליש החברים במועד הדחוי או לא נותרו אף חמישה חברים נוכחים אחרי פתיחת האסיפה לפי התקנון, תידחה האסיפה הכללית למועד חדש שיקבע ומועדו יפורסם לידיעת חברי המועדון.

7.8.       האסיפה הכללית תבחר מבין חברי המועדון הנוכחים יושב ראש לניהול האסיפה ולרישום וניהול הפרוטוקול. יושב ראש האסיפה יאשר את הפרוטוקול בחתימתו.

7.9.       החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות של הנוכחים באסיפה. היה וקולות המצביעים שקולים – יכריע קולו של יושב ראש האסיפה.

7.10.    ההצבעה באסיפה היא חשאית ואישית  וכל חבר במועדון שווה קול אחד בלבד.

7.11.    האסיפה הכללית של המועדון תתכנס אחת לשנה החל  ממועד כינוס האסיפה הכללית השנתית שהתקיימה לפניה.

7.12.    האסיפה הכללית של המועדון תבחר את מוסדותיה לתקופה של שנתיים.

  1. וועד המועדון:

8.1.              וועד המועדון הוא הגוף המנהל והמבצע של המועדון.

8.2.              תפקידיו העיקריים של הוועד הם ניהול המועדון, קידום והגשמת היעדים שהמועדון קבע לעצמו.

8.3.              חברי הוועד נבחרים על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שנתיים. חבר הוועד חייב להיות מי שחברותו במועדון תקפה והוא חבר פעיל במועדון.

8.4.              וועד המועדון ימנה מס' אי זוגי אך לא פחות שלושה חברים ולא יותר משבעה חברים.

8.5.              כל עוד לא נבחר וועד חדש ימשיך הוועד הקיים בכהונתו.

8.6.              חבר/ת ועד רשאי/ת להתפטר מתפקידו על ידי מסירת הודעה בכתב לוועד.

8.7.              חבר וועד יודח מתפקידו אם הורשע בפלילים או עבר על כללי ההתנהגות המחייבים את חברי המועדון.

8.8.              חברי הוועד ימנו מביניהם סגן ליושב הראש, מזכיר וגזבר.

8.9.              נתפנה מקומו של חבר ועד, ימונה ע"י חברי הועד הנותרים ממלא – מקום מבין חברי המועדון זאת עד לבחירות לוועד החדש  שתתקיימנה באסיפה הכללית הקרובה.

8.10.           הוועד יתכנס לישיבות וועד במהלך תקופת הכהונה לפחות ארבע פעמים במשך שנה.

8.11.           דבר התכנסות הוועד יובא לידיעת חברי וועדת הביקורת מראש באופן דומה להזמנת המשתתפים בהתכנסות.

8.12.           ישיבות הוועד תהיינה פתוחות בפני חברי המועדון אך במקרים מסוימים רשאי הוועד לקבוע ישיבות מסוימות או חלקי ישיבות שתהיינה סגורות בפני חברי המועדון מטעמים מיוחדים (צנעת הפרט ,נושאים מיוחדים/רגישים שעלולים לפגוע בתפקוד המועדון וכו'...) .

8.13.           הוועד רשאי להיעזר בבעלי תפקידים מיוחדים שימנה לצרכים מיוחדים של המועדון ,אלה יהיו עד כמה שאפשר וניתן מבין חברי המועדון..

8.14.           החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, יכול יושב ראש המועדון להכריע בקולו.

8.15.           הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו ועותק ממנו יימסר אופן שוטף לוועדת הביקורת.

8.16.           פרוטוקול ישיבות הוועד ייחתם על ידי יושב ראש המועדון ..

8.1.              פעילות חברי הוועד התנדבותית ולא יקבלו כל תמורה כספית עבור פעולתם זו.

  1. יושב ראש המועדון:

9.1.              יושב ראש המועדון ייבחר על ידי האסיפה הכללית ותקופת כהונתו של יושב הראש –שנתיים.

9.2.              כל עוד לא נבחר יושב ראש חדש ימשיך היו"ר הנוכחי בתפקידו.

9.3.              יו"ר המועדון חייב להיות חבר פעיל במועדון שחברותו בתוקף.

9.4.              יו"ר המועדון ראשי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי מסירת הודעה בכתב לוועד .בכל מקרה יחדל מלכהן אם הורשע בפלילים או עשה מעשה שיש בו פגיע במועדון ו/או באחד מחברי המועדון .

9.5.              נתפנה מקומו של יו"ר המועדון ימונה ע"י וועד המועדון ממלא מקום זמני מבין חברי המועדון וזאת עד לבחירת יו"ר חדש למועדון באסיפה הכללית הקרובה.

  1. וועדת הביקורת:

10.1.         וועדת הביקורת נבחרת על ידי האסיפה הכללית. תקופת כהונתה של וועדת הביקורת - שנתיים.

10.2.           חברי וועדת הביקורת חייבים להיות חברים פעילים שחברותם בתוקף במועדון.

10.3.           חברי וועדת הביקורת אינם יכולים לכהן כחברים במסגרת הכפופה לביקורת.

10.4.           וועדת הביקורת תעסוק בבדיקת ענייניו הכספיים של המועדון ואת רישומי החשבונות שלה, ותביא את המלצותיה לעניין אישור הדו"ח הכספי בפני האסיפה הכללית.כמו כן תבדוק ועדת הביקורת את דרך ניהול המועדון והשגת מטרות המועדון.

10.5.           .

11.     גזבר המועדון:

11.1.           גזבר המועדון ימונה מבין חברי המועדון הפעילים, לתקופה של שנה לפחות.

11.2.           הגזבר יעסוק בגביית תשלומי "דמי החבר" השנתיים וכן יגבה "ביטוח גרירה" בטיולים בהם עגלת החילוץ תצטרף . עוד יעסוק הגזבר בניהול ספרי ורישומי הכספים של המועדון וניהול שוטף של העניינים הכספיים של המועדון.

11.3.           הגזבר ידווח לשאר חברי הוועד ולמבקר על מצבו הפיננסי של המועדון כולל מאזנים כספיים.

12.     דובר המועדון:

12.1.           דובר המועדון ימונה מבין חברי המועדון הפעילים לתקופה של שנה לפחות.

12.2.           הדובר ירכז את פרסום הפעילות של המועדון לכלל הציבור.

12.3.           הדובר ידאג לפרסום שוטף של פעולות מיוחדות של המועדון.

13.     שינויים בתקנון המועדון:

13.1.           על שינויים בתקנון המועדון תחליט האסיפה הכללית שתתכנס במיוחד לשם כך. אסיפה כזו יכול שתתקיים במועד האסיפה הכללית השנתית.

13.2.           ההזמנה לאסיפה הכללית לצורך שינויים בתקנון תכלול את פירוט השינויים המוצעים בתקנון.

13.3.           ההזמנה תתבצע לפי נוהל זימון אסיפה כללית של חברי המועדון.

13.4.           מס' החברים הנדרש לאסיפה הכללית שעל סדר יומה שינויים בתקנון – שליש מכלל החברים הפעילים במועדון. במידה ולא התייצבו שליש מכלל החברים לאחר מחצית השעה, ובמידה ויהיו נוכחים בעת ההצבעה מינימום עשרה חברים, אזי תיערך הצבעה. במידה ולא יהיו נוכחים בעת ההצבעה לפחות עשרה חברים, תידחה ההצבעה וגם/או הדיון בשינויים בתקנון למועד נבחר אחר.

13.5.           קבלת החלטה על שינוי בתקנון תהיה ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מהנוכחים באסיפה.